Udostępnij:

Ogłoszenie nr BOP.526.3.7.2016

Ogłoszenie nr BOP.526.3.7.2016 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Zmiany statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   16.02.2016
Termin zakończenia konsultacji:   25.02.2016Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Promocji Kultury i Sportu
/piętro III/ pok 301, tel. (32) 295-68-48
e-mail zkaluza@idabrowa.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Zbigniew Kałuża - Z-ca Naczelnika
III piętro, Pok. 301, tel. (032) 295-68-48  
e-mail zkaluza@idabrowa.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 22.01.2016 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres:  konsultacje.ngo@idabrowa.plPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 

 

Pobierz:

Ogłoszenie
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

Naczelnik
Wydziału Promocji
Kultury i Sportu
Damian Rutkowski