Udostępnij:

Ogłoszenie nr BOP.526.3.47.2015

Ogłoszenie nr BOP.526.3.47.2015 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: zniesienia ochrony prawnej w formie pomnika przyrody z drzewa z gatunku bożodrzew (Ailanthus altissima) na terenie Dąbrowy Górniczej - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.


Termin rozpoczęcia konsultacji:   13.11.2015
Termin zakończenia konsultacji:   24.11.2015Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Ekologii i Rolnictwa, pok. 123
/piętro I/, tel. (32) 295-67-93
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
insp. Małgorzata Wnuk - Wydział Ekologii i Rolnictwa,
I piętro, Pok. 228, tel. (032) 295-67-93  
e-mail ekologia@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2015 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres:  konsultacje.ngo@idabrowa.pl


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 15.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 2.12.2014 r.
• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 

Pobierz:

Ogłoszenie w formacie* doc

Projekt Uchwały w formacie *.pdf

Wniosek o rozpatrzenie uwag w formacie *.doc

Wyniki Konsultacji w formacieZ-ca Naczelnika
Wydziału Ekologii i Rolnictwa

Zbigniew Sodo