Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.20.2014

Ogłoszenie nr BOP.526.3.20.2014 o rozpoczęciu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowy Górniczej w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/619/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami” w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  13.05.2014r.
Termin zakończenia konsultacji:  22.05.2014r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. 313
/piętro III/, tel. (32) 295-68-63
e-mail asmolec@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Roman Zalas – Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3 piętro, Pok. 313, Tel. (032) 295-68-63      
e-mail asmolec@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2014r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
  2. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010r.
  • Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz:

Iwona Dalach
Z-ca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej