Udostępnij:

Ogłoszenie nr BOP.526.3.37.2015

Ogłoszenie nr BOP.526.3.37.2015 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Przyjęcia regulaminu targowisk miejskich na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   15.09.2015
Termin zakończenia konsultacji:   23.09.2015Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
pok. 229  /piętro II/, tel. (32) 295-67-63
e-mail: nieruchomosci@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Katarzyna Grucel – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
2 piętro, pok. 229,  tel. (32) 295-67-63
e-mail: nieruchomosci@dabrowa-gornicza.plSposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2015 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres:  konsultacje.ngo@idabrowa.plPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 15.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 2.12.2014 r.
• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
Z-ca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami  
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
Wioletta Sawicka