Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.35.2015

Ogłoszenie nr BOP.526.3.35.2015 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta, dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     07.09.2015
Termin zakończenia konsultacji:     16.09.2015Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Oświaty
pokój nr 228
II piętro,
tel. (032) 295 - 68 - 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.plWydział Oświatypokój nr 228II piętro,tel. (032) 295 - 68 - 35e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.plWydział OświatyWydział Oświaty
Wydział Oświaty

Jednostka Realizująca Projekt, sala nr 3, piętro I, tel. 32 295 96 78,
e-mail: jrp@idabrowa.pl


 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Krzysztof Przewieźlik, Kierownik JRP, pokój nr 104, piętro I, tel. 32 295 96 74,
e-mail: kprzewiezlik@idabrowa.pl
 

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2015 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 15.2014 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2014 
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Pobierz:

 

Krzysztof Przewieźlik
Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt