Udostępnij:

Ogłoszenie nr BOP.526.3.33.2015

Ogłoszenie nr BOP.526.3.33.2015 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego (opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów w rejonie ulic: Tworzeń i Roździeńskiego - II etap" - KONSULTACJE ZAKOŃCZONO.

 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   24.08.2015
Termin zakończenia konsultacji:   18.09.2015


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Urbanistyki i Architektury, pok. 218
/piętro II/, tel. (32) 295-67-26
e-mail: jchajduga@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Joanna Chajduga, Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury
2 piętro, Pok. 213, tel. (032) 295-68-43  
e-mail jchajduga@dabrowa-gornicza.plSposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2015 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres:  konsultacje.ngo@idabrowa.plPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 15.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 2.12.2014 r.
• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z póź. zm.)

 

Pobierz:

 

Z – ca Naczelnika
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Joanna Chajduga