Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.18.2015

Ogłoszenie nr BOP.526.3.18.2015 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 - Konsultacje zakończone.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     22.04.2015
Termin zakończenia konsultacji:     04.05.2015Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Oświaty
pokój nr 228
II piętro,
tel. (032) 295 - 68 - 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.plWydział Oświatypokój nr 228II piętro,tel. (032) 295 - 68 - 35e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.plWydział OświatyWydział Oświaty
Wydział Oświaty

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
pokój 224 II piętro,  tel. 32 295 67 65
mplatek@idabrowa.pl
 

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Maria Płatek, inspektor, pokój 224 II piętro,
tel. 32 295 96 52    mplatek@idabrowa.pl
 

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2015 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21, 
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 15.2014 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2014 
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Pobierz:

 

Joanna Mizera
Naczelnik
Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej
i Aktywizacji Zawodowej