Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.41.2014

Ogłoszenie nr BOP.526.3.41.2014 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" - Konsultacje zakończono.
 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     03.10.2014
Termin zakończenia konsultacji:     14.10.2014Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej  
pokój nr 327, III piętro
tel. 32 295 96 38
e-mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Anastazja Wypych- Inspektor BOP
pokój nr 327, III piętro
tel. 32 295 96 38
e-mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.com
 

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2014 r. (decyduje data wpływu)
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pobierz:

 

Piotr Drygała
Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Krzysztof Przewieźlik
Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt