Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.37.2014

Ogłoszenie nr BOP.526.3.37.2014 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     21.08.2014
Termin zakończenia konsultacji:     01.09.2014Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Jednostka Realizująca Projekt, 
pokój nr 003, piętro I, tel. 295 96 78, 
e-mail: nkokot@idabrowa.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Krzysztof Przewieźlik Kierownik JRP, pokój nr 104, piętro I, 
tel. 295 96 74, e-mail: kprzewiezlik@idabrowa.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2014 r. (decyduje data wpływu)
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pobierz:

 

Krzysztof Przewieźlik
Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt
Krzysztof Przewieźlik
Kierownik 
Jednostki Realizującej Projekt