Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.33.2014

Ogłoszenie nr BOP.526.3.33.2014 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: zmian w Statucie jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 - Konsultacje zakończone.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     13.08.2014
Termin zakończenia konsultacji:     25.08.2014Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
pokój 211, II piętro, tel: 32/ 295 68 06
e-mail: pomoc@dabrowa-gornicza.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Bachórz  
pokój 211, II piętro
(32) 295-68-92
e-mail: zdrowie@dabrowa-gornicza.pl
 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 25.08.2014 r. (decyduje data wpływu)
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 
 

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz:

 

Joanna Mizera
Naczelnik
Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej