Udostępnij:

Ogłoszenie nr BOP.526.3.31.2014

Ogłoszenie nr BOP.526.3.31.2014 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: Zmian w Statucie Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Konsultacje zakończone.

Termin rozpoczęcia konsultacji:     01.08.2014
Termin zakończenia konsultacji:     12.08.2014

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
pokój 225, II piętro, tel: 32/ 295 68 93

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Ilona Chabińska
pokój 225, II piętro, tel: 32/ 295 68 93

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2014 r. (decyduje data wpływu)
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 
Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz:

Naczelnik
Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
Joanna Mizera