Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.28.2014

Ogłoszenie nr BOP.526.3.28.2014 o rozpoczęciu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowy Górniczej w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/316/96 z dnia 22 maja 1996 roku Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej dotyczącej wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody źródlisk w Dąbrowie Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  23.07.2014
Termin zakończenia konsultacji:  01.08.2014

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydz. Ekologii i Rolnictwa
pok. nr 123b, I piętro
tel. 32 295-67-93
e-mail: mwnuk@dabrowa-gornicza.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Małgorzata Wnuk- inspektor
pok. nr 123b, I piętro
tel. 32 295-67-93
e-mail: mwnuk@dabrowa-gornicza.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2014r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010r.
  • Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
    i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Pobierz:

Damian Rutkowski

 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury

 

                                                i Sportu

Zbigniew Sodo
Z-ca Naczelnika Wydziału Ekologii i Rolnictwa