Udostępnij:

Organy opiniodawczo-doradcze

Zakładka ta poświęcona jest przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy oprócz zaangażowania w sprawy swojej organizacji, zaangażowani są w prace różnych zespołów opiniodawczo - doradczych w mieście.

Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza (uzupełnienie składu):

  • Grzegorz Widera (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Górniczej)
  • Tadeusz Wrzesiński (Związek Inwalidów Wojennych)
  • Maria Ujejska  (Koło Gospodyń Wiejskich)

Zespół ds. inicjatywy lokalnej

  • Marzena Łykowska (Stowarzyszenie Bibliotkarzy Polskich)
  • Piotr Seremet (Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa)

Komisja ds. zwolnień z czynszu

Rada Muzeum

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Zespół interdyscyplinarny

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zespół Konsultacyjny ds. Polityki Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza

Grupa opiniodawczo-doradcza w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny”

 

Komisje konkursowe

Komisje konkursowe do rozstrzygnięcia konkursów na dotacje w 2017 roku powoływane zostały ZARZĄDZENIEM Nr 1400.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 roku.

Komisja konkursowa do rozstrzygania konkursów na dofinansowanie projektów w trybie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (regranting) powołane zostały ZARZĄDZENIEM Nr 1523.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 3.02.2017 w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (regranting).