1% dla Dąbrowskich OPP

Jeśli chcesz mieć wpływ na to jak zostanie wydany twój podatek i zależy Ci na tym, żeby w twojej okolicy działy się ciekawe rzeczy, a organizacje działające na terenie Dąbrowy Górniczej mogły działać jeszcze sprawniej - sprawdź, czy w twoim zeznaniu podatkowym e-PIT przekazałaś/przekazałeś 1% na wybraną, lokalną organizację pożytku publicznego! Rozliczając się z fiskusem nie zapomnij przekazać 1 % dla dąbrowskich organizacji pożytku publicznego. Masz na to czas do końca kwietnia!

W jaki sposób przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)?

Krok 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-pit

 

Krok 2. Wpisz swoje dane:

 • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
 • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2020

następnie potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2019 lub użyj profilu zaufanego

 

Krok 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP

Jeśli robisz to po raz pierwszy:

 • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

Jeśli chcesz zmienić OPP:

 • wybierz opcję "zmieniam organizację"
 • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zatwierdź tę zmianę

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

 • wybierz opcję "zmieniam organizację"
 • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
 • zatwierdź tę zmianę

Potem wystarczy już tylko zaakceptować i wysłać zeznanie.

 

Przedstawiamy Państwu wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia!

Tym organizacjom możesz przekazać swój 1% za 2020 r:

 

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
                                                                                                                                                                                                                                                                                     KRS 0000222993
                                                                                                                                                                                                                                                                              ze wskazaniem: Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej

http://www.sosnowiec.caritas.pl/
 

Stowarzyszenie prowadzi w Dąbrowie Noclegownię i Dom dla Bezdomnych. Placówka podejmuje działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.    

Noclegownia dla Bezdomnych jest czynna przez cały rok zapewniając swoim pensjonariuszom zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez: zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca noclegowego, zapewnienie posiłków, w tym posiłków na gorąco, możliwość korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, pomoc w uzyskaniu opieki medycznej i sanitarnej, pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, działania aktywizujące adekwatne do rodzaju bezdomności, zapewnienie rzetelnej informacji w punkcie informatyczno – konsultacyjnym, praca socjalna oraz psychologiczno - pedagogiczna z osobami bezdomnymi, przez wykwalifikowany wolontariat.  

Dom dla bezdomnych - mieszkańcy placówki mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny. Schronisko przy al. Zwycięstwa 6 dysponuje 55 miejscami. 50 jest przeznaczonych dla mężczyzn, pięć dla kobiet.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL

KRS 0000509628

http://furtacz.pl/

Jest organizacją zrzeszającą ekspertów z różnych dziedzin, aby ich szkolenia i doradztwo było na najwyższym poziomie. Trenerów i wykładowców szkolą autorskim programem „Tylko praktyka”. Fundacja Centrum Kształcenia Furtacz.pl zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej pracy z azbestem i innymi materiałami rakotwórczymi i niebezpiecznymi.    

W 2019 roku przeprowadzili wiele darmowych szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, mających na celu propagowanie tego tematu wśród najmłodszych. Organizują bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy oraz jej bezpiecznego i higienicznego wykonywania, także z substancjami niebezpiecznymi takimi jak np. azbest, ołów. Prowadzą działania popularyzujące wiedzę w wielu aspektach życia społecznego.DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                       KRS 0000293251

Główne cele działalności Fundacji to: pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej oraz umożliwienie korzystania nowej i specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej. Dodatkowo fundacja może prowadzić działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działania z zakresu pomocy społecznej z i bez zakwaterowania, jak również inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej.     

Przychody Fundacji z tytułu przekazania 1% podatku: W 2018 roku wyniosły 13 720,30 zł, natomiast w 2019 roku 13 142,70 zł. Przychody Fundacji zostały spożytkowane na jej cele statutowe.


DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „OTWARTE SERCA”

KRS 0000114529

Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w ramach którego działa 10 pracowni tematycznych, prowadzone są: doradztwo zawodowe i treningi z trenerem pracy, psychoedukacja i edukacja seksualna, muzykoterapia, relaksacja i choreoterapia, rewalidacja, teatroterapia i filmoterapia, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z Nordic Walking, na basenie i ogólnorozwojowe oraz uspołeczniające. Realizują również program “Droga do przyszłości” kompleksowego i wielospecjalistycznego oddziaływania rewalidacyjnego, wspierającego dzieci i młodzież z deficytami rozwojowymi, z terenu Dąbrowy Górniczej. W ramach programu prowadzona jest terapia metodą EEG Biofeedback, terapia metodą Johansena, Warnkego, trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera, arteterapia.    

W 2020 roku zrealizowali m.in. projekt „Budzik – nowa energia”, w którym mogły wziąć udział dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wzrokową oraz ze spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera wraz z rodzicami/opiekunami. Warsztaty rozwoje i integracyjne czekały na chętnych.     

Najważniejsze zrealizowane projekty: organizują wiele wydarzeń, dzięki którym ich beneficjenci maja szansę na bogaty rozwój społeczny, kulturalny i zawodowy.

 

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE
                                                                                                                                                                                                                                                                            KRS 0000023455

Główną misją organizacji jest integracja i pomoc rzeczowa oraz materialna, w szczególności dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet, dzieci), bezrobociu, poprzez poszukiwanie miejsc pracy w szczególności kobietom. Pomaga samotnym matkom i ojcom, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz ofiarom po wypadkach drogowych. Osoby pokrzywdzone przez los zawsze mogą zapukać do drzwi Stowarzyszenie i otrzymać pomoc w postaci posiłku czy nowych ubrań.               

Najważniejsze zrealizowane i wciąż realizowane działania w 2020 roku to: "Świąteczne Zbiórki Żywności", "Akcja Zima", zorganizowanie "Światowego Dnia Głodu".     

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie informuje, że z 1% za rok za 2018 pozyskali 7 374,60 zł. Pieniądze zostały wydane na zakup leków, bielizny i obuwia dla bezdomnych, artykuły spożywcze, szkolne, środki czystości, zakup węgla dla dwóch podopiecznych Stowarzyszenia. Z kolei za 1% procent za rok 2019 r. uzyskało środki w wysokości 6 023,80 zł. Również te pieniądze zostały spożytkowane na wyżej wymienione cele.

 

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA CUKRZYCY

KRS 0000474362

http://www.eukc.pl/

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie. Cele realizowane są poprzez: organizowanie szkoleń i konferencji edukacyjnych, przeprowadzanie specjalnych kampanii społecznych propagujących problemy diabetyków oraz promujących zdrowy tryb życia, prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym oraz profilaktycznym, wspieranie badań naukowych.    

Najważniejsze działania to: profilaktyka i edukacja w cukrzycy w specjalnie przystosowanym do tego autobusie – Diabetobus, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizacja konferencji tematycznych związanych z cukrzycą i edukacja pacjentów, wspieranie powstania nowoczesnego Oddziału Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.    

Przychody z 1% za rok 2018 r wyniosły 28 533, 80 zł, a za rok 2019 - 31 702, 30 zł.    

Wskazane kwoty przekazywane są na bieżące działania Fundacji. W dwóch poprzednich latach zostały rozdysponowane głównie na: akcje prozdrowotne wykonywane Diabetobusem Fundacji, kursy doskonalące dla placówek edukacyjnych w zakresie diabetologii, szkolenia dla pacjentów w zakresie diabetologii i dietetyki, pomoc dla oddziałów diabetologicznych w czasie COVID (zakupienie sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie teleporad), zakup materiałów edukacyjnych na oddziały diabetologiczne. FUNDACJA „GODNE ŻYCIE”

KRS 0000139088

www.fundacjagodnezycie.eu

Fundacja Godne Życie od początku swojego istnienia otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz potrzebujące wsparcia rodziny zamieszkujące Dąbrowę Górniczą. Naszym celem jest nadanie życiu młodych ludzi sensu, pasji oraz motywacji do realizacji swoich ambicji i rozwoju. Poprzez dostarczanie kompleksowej pomocy w naszych placówkach dzień po dniu zapewniamy naszym podopiecznym to, czego najbardziej potrzebują- ciepło rodzinne. Fundacja stanowi drugi dom dla ponad 100 jej podopiecznych.            

Najważniejsze działania to: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; Akademia Wyobraźni Dziecięcej, Dziecięca Fabryka Kreatywności, Akademia Gry i Zabawy; prowadzenie 3 punktów Dąbrowskich Poradni Prawnych; prowadzenie 3 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w Dąbrowie Górniczej; organizacja zajęć, dąbrowskiej zbiórki słodyczy.

 

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYGRAJMY RAZEM"

KRS 0000369145

www.wygrajmyrazem.org.pl

Celem organizacji jest wsparcie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, jak również ich rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez udział w kulturze i sztuce. Koncerty i inne projekty artystyczne fundacji są otwarte i bezpłatne dla publiczności z terenu Dąbrowy Górniczej i nie tylko. Za swą działalność Fundacja „Wygrajmy Razem” została uhonorowana w 2012 r. przez Fundację Anny Dymnej nagrodą „Zaczarowane Jajko”. Cztery lata temu organizacja Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej otrzymała podczas śląskiej gali statuetkę „Lodołamacz” za wzorową i godną naśladowania działalność na polu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.    

Najważniejsze projekty realizowane to: Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”; projekt artystyczny pod hasłem „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”; Akcja Edukacyjno Kulturalna „Miej Obraz Osoby Niewidomej” czyli projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas którego dzieci przełamują bariery i lęki przed niepełnosprawnymi; projekt "Edu-Animacje", podczas którego stworzono film animowany o życiu osób niewidomych, o dużej wartości edukacyjnej.

 

FUNDACJA NASZE DZIECI

KRS 0000377619

http://fundacja-naszedzieci.pl/

Celem działalności Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również swoją aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.    

Najważniejsze projekty: współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie; w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci; pikniki, akcje charytatywne dot. zdrowego stylu życia; ufundowanie nagród w przeglądzie piosenki dziecięcej; wsparcie organizacyjne zawodów w pierwszej pomocy; wspomaganie innych organizacji w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji; udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych.    

W latach 2018 i 2019 Fundacja z tytułu 1% podatku otrzymała 28 458,60 zł.     

W wyżej wymienionym okresie środki z 1% podatku Fundacja wydała na działalność charytatywną oraz działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania: wsparcie organizacji akcji charytatywnej dla placówki opiekuńczo-wychowawczej; zakup choinek i ozdób oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia świątecznych animacji (we współpracy z Fundacją „dr Clown”) dla najmłodszych pacjentów Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu; nagrody w między przedszkolnym konkursie piosenki dziecięcej „Zwierzęta nasi przyjaciele”; współpraca przy organizacji młodzieżowych zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy; spektakl edukacyjny dla dzieci „Dawid i Goliat” podczas Festynu Małolata; organizacja animacji edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych.

 

FUNDACJA SZKOLNA TZN

KRS  0000580857

http://fundacjaszkolnatzn.pl/

Fundacja powstała z inicjatywy i na bazie wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Te doświadczenia są wynikiem realizacji różnorodnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus+, współpracą z ośrodkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem TZN poprzez między innymi organizację praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek edukacyjnych, na terenie Dąbrowy Górniczej, regionu Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska.

 

KLUB SPORTÓW WODNYCH "HUTNIK" - POGORIA

KRS 0000063580

www.kswhutnik.prv.pl

Celem Klubu jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez: wychowanie fizyczne, sport oraz rekreację i rehabilitację ruchową. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność statutowa klubu prowadzona jest na zbiorniku Pogoria I w oparciu o własną przystań jachtową. Klub prowadzi także działania związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych nauki żeglowania, nawigacji morskiej, locji, meteorologii oraz pozostałych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń na stopnie żeglarskie. Działania podejmowane przez Klub to także zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sympatyków żeglarstwa, a także organizowanie zawodów sportowych w żeglarstwie.LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" STRZEMIESZYCE MAŁE

KRS 0000297042

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.


LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW

KRS 0000023953

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych oraz szkolno-wychowawczych, LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

KRS 0000012847

dabrowagornicza.pzn.org.pl

ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Działa w celu integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawy dostępu do informacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 43 lat.    

Za 2018 r. z 1% podatku dla OPP, Dąbrowskie Koło Polskiego Związku Niewidomych pozyskało kwotę 6 680,00 zł. Z pozyskanej kwoty dofinansowano zadania realizowane z udziałem innych środków. Z powyższej kwoty Związek dofinansował: zakup biletów na spektakle w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach; zakup biletów na spektakl w PKZ w Dąbrowie Górniczej; zakup biletów do Muzeum Śląskiego w Katowicach „Dzień Białej Laski” i Wigilię dla członków naszej organizacji; 4-dniowy wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny do Wrocławia oraz Trzebnicy k/Wrocławia, gdzie odbywała się Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych. 

Natomiast w 2019 r. z 1% podatku dla OPP, Dąbrowskie Koło PZN uzyskało kwotę 3 363,80 zł. Z powyższej kwoty Związek dofinansował: zakup biletów na koncert w NOSPR w Katowicach; „Dzień Białej Laski”; opłaty za telefon, ponieważ w dobie pandemii bardzo dużo członków naszej organizacji potrzebowało porady, zainteresowania i wsparcia telefonicznego.STOWARZYSZENIE DAR SERCA

KRS 0000301248

www.stowarzyszeniedarserca.org.pl
 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Od 2008 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku od 6-14 lat. Podejmuje działania mające na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Promuje zdrowe odżywianie m.in. poprzez założenie ogródka ziołowego. W ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną finansuje obiady szkolne dla 100 dzieci z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina. Uczy tolerancji organizując interaktywne audycje muzyczne prowadzone przez osobę niewidomą. Podopieczni Stowarzyszenia poznają świat poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, podróżnikami. Rozwija pasje i zainteresowania młodych ludzi, wywołuje ciekawość poznawczą dzięki urządzaniu imprez i wycieczek edukacyjno-turystycznych dla chętnych dzieci z Dąbrowy Górniczej.              

Najważniejsze realizowane projekty to: Świetlica środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI, Zimowa Akademia Rozmaitości, Wakacyjna Akademia Rozmaitości, Warsztaty wrażliwości, Akademia Rozmaitości, Akademia Zdrowego Dzieciaka, Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej, Pajacykowa Sieć Pomocowa.     

Za 2018 r. Stowarzyszenie Dar Serca z 1% zdobyło kwotę 2 957,20 zł. Z kolei za rok 2019  pozyskało 3 358,90 zł z 1%. Wskazane środki zostały wykorzystane na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym: prowadzenie placówki wsparcia dziennego, realizację projektów Wakacyjna Akademia Rozmaitości, Warsztaty wrażliwości.STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH "RAZEM DO CELU"

KRS 0000114587

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój. Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.

 

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS 0000186577

ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

www.shdkrpdg.org

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpracuje z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dba o interesy krwiodawców i pacjentów.

Do głównych działań organizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć należy akcje honorowego krwiodawstwa w Zagłębiu oraz prowadzenie działalności propagującej akcję "Ambulans". Klub SHDKRP prowadzi także działania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

STOWARZYSZENIE KROKUS    

KRS 0000467998

Stowarzyszenie działa od 2013 roku. Zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Stowarzyszenie prowadzi Klub Integracyjno – Terapeutyczny dla Osób Niepełnosprawnych, „Jesteśmy Wśród Was”, który mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej. Głównym jego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym, które ukończyły wszystkie etapy edukacji i pozostają w domu pod opieką rodziców. Poprzez odpowiednio dobrane programy i metody, kadrę pedagogów – terapeutów oraz grupę wolontariuszy, wspiera ich rozwój emocjonalny, kształtuje pozytywne postawy i wzorce zachowań, zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

 

STOWARZYSZENIE KOCIA PRZYSTAŃ

KRS 0000528257

https://kociaprzystan.wordpress.com/

Zwierzęta chore, młode lub takie, które po miesiącach lub latach spędzonych w ciepłych domach zostają wyrzucone na ulice, nie są w stanie poradzić sobie same, przez co są narażone na wypadki, choroby i agresję ze strony innych stworzeń. To właśnie z myślą o nich, założone zostało Stowarzyszenie Kocia Przystań, w której na każdego kota czeka ciepłe posłanie, pełna miska, czysta kuweta i mnóstwo miłości ze strony wolontariuszy. Organizacja dzięki ciężkiej pracy ludzi dobrej woli działa na rzecz pomocy bezdomnym kotom. Zajmuje się odławianiem porzuconych, osieroconych i chorych kotów, które bada, leczy, szczepi, a następnie szuka dla nich odpowiedzialnego i kochającego domu.     

Stowarzyszenie otrzymało w 2019 r. przychody z tytułu 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT za 2018 r.) w wysokości 33 129,20 zł.      

Stowarzyszenie wydało ww. kwotę na następujące cele: - usługi weterynaryjne 28 110,80 zł  - karma dla kotów 2 261,55 zł  - żwirek dla kotów 463,54 zł  - leki i suplementy diety dla kotów 786,76 zł  - doposażenie przytuliska 1 476,00 zł  - akcesoria dla kotów 30,55 zł    

W 2020 r. Stowarzyszenie otrzymało przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT za 2019 r.) w wysokości 40 843,60 zł.   Do dnia 4.12.2020  Stowarzyszenie wydało ww. kwotę na następujące cele:  - usługi weterynaryjne: 23 716,00 zł - karma dla kotów 3 045,80 zł  - żwirek dla kotów 584,48 zł  - leki i suplementy diety dla kotów 207,49 zł  - doposażenie przytuliska 1 400,61 zł.


STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

KRS 0000204851

Stowarzyszenie zrzesza środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością przy wykorzystaniu przemienników radiowych jak i telewizyjnych. Propaguje idee nowoczesnych amatorskich technologii łączności radiowych i telewizyjnych oraz popularyzuje miasto i region z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień. Prowadzi również działalność poprzez upowszechnienie wiedzy i edukację oraz politechnizację dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych.    

Do ważnych działań podejmowanych przez organizację zaliczyć należy także utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rzędowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i zagranicy, jak również nawiązanie nowych kontaktów i współpracy, wymiana doświadczeń z podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy.   Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego pozyskało z 1% w 2018 i 2019 roku kolejno 1 393,80 zł, 1 942,50zł. Wskazane kwoty zostały przekazane na cele statutowe.STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ p.n. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI
                                                                                                                                                                                                                                                                           KRS 0000169477

Klub Bokserski propaguje idee pięściarstwa, wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, promuje zdrowy tryb życia. Treningi bokserskie organizowane są dla młodzieży do lat 18 - ćwiczą w nim zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Funkcjonując jako organizacja pożytku publicznego, Dąbrowski Klub Bokserski corocznie w ramach akcji lato organizuje dla dzieci i młodzieży darmowe zajęcia sportowe z boksu i kick-boxingu, w ramach których odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, marszobiegi, gry, zabawy, wykłady historii sportu oraz rozdawane są nagrody dla uczestników.

Najważniejsze projekty to: corocznie w miesiącach wakacyjnych i ferii klub organizuje akcję „Lato” i „Zima” dla najmłodszych i nie tylko, oraz organizacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wycieczki krajoznawczej po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA

KRS 0000152376

ze wskazaniem: oddział w Dąbrowie Górniczej

Przedmiotem ich działalności statutowej jest m.in. niesienie pomocy ludziom uzależnionym i współuzależnionym, osobom będącym ofiarami przemocy, bezdomnym, samotnym, zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym, udzielanie wsparcia osobom szukającym pomocy dla swoich bliskich oraz dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Niosą wsparcie i pomoc opartą o zasady etyki chrześcijańskiej prowadząc Punkt Konsultacyjny, organizując otwarte spotkania trzeźwościowe, prowadząc chrześcijańską grupę wsparcia, prowadząc spotkania motywacyjne na szpitalnych oddziałach Terapii Uzależnień.TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                       KRS 0000131323
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

www.tpddabrowa.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomaga młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integruje młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. ZIEMIA I MY - CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      KRS 0000004050

www.ziemiaimy.org.pl


Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki. Trzon działalności to edukacja ekologiczna, której tematem są zarówno problemy środowiska, jak i jego walory, szczególnie w wymiarze lokalnym. Pokazują co ciekawego jest w naszym sąsiedztwie i co możemy z tym zrobić, jak środowisko działa na nas a my na środowisko. Pracują przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą szkolną, a niektóre działania kierują wprost do dorosłych.


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW ŚLĄSKA
                                                                                                                                                                                                                                                                                 KRS 0000273051
                                                                                                                                                                                                                                                                              ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza

http://www.dabrowagornicza.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku, jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań zgodnie z jego poglądami, wyznaniem  i rasą, w zgodzie z przyrodą.                     

Najważniejsze projekty to: prowadzenie śródrocznej działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych polegająca na cotygodniowych spotkaniach podczas zbiórek oraz organizacji rajdów, wycieczek oraz biwaków.ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                            KRS 0000116212
                                                                                                                                                                                                                                                                              ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 42-523; Łęka 42-523.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspierają różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Działalność OSP obejmuje m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.

 

Związek Stowarzyszeń Pogoria IV

KRS 0000661931              

Celem działalności Związku jest dbałość o zbiornik Pogoria IV. Na bieżąco monitorują stan wód tego zbiornika i dyskutują nad możliwością jego rekreacyjnego rozwoju. Oprócz tego edukują na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.