Dotacje w czasach COVID-19

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 oraz podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zdecydował się na wdrożenie zapisów art. 15zzm. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ustawą:

"Art. 15zzm. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 usta-wy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert".

Jeśli Wasza organizacja chce włączyć się w przeciwdziałanie COVID-19, macie dobry pomysł na zadanie, które w tym trudnym czasie może być realizowane - zgłoście swoją propozycję do Urzędu Miejskiego, a następnie -  zacznijcie działać!

Zadania, które na tej podstawie zostały zrealizowane lub są realizowane opisane zostały TUTAJ.