Udostępnij:

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 03.09.2020 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Obszar: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Tytuł zadania publicznego: Dąbrowski Jarmark Staroci

Data opublikowania oferty: 27.08.2020 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 3.09.2020 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

e-mail: jbatugowska@dabrowa-gornicza.pl