Regranting w roku 2021

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Miasto Dąbrowa Górnicza może dofinansować realizację zadania, które odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem na realizację zadania wyłonionego w drodze konkursu ofert, zgodnym z zadaniami publicznymi wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.).

 

Szczegółowe zasady składania ofert przez organizacje pozarządowe na regranting oraz tryb postępowania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej określa Zarządzenie Nr 1631.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 3.03.2021 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting).

 


Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza otwarty konkurs na wybór operatora konkursu na mikrodotacje dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych działających przy w/w podmiotach w ramach procedury regrantingu.

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi co najmniej jeden konkurs na mikrodotacje i dokona wyboru minimum dziesięciu projektów, które zostaną zrealizowane na terenie centrum Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 100 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 100 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie do 13 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP