Regranting w roku 2019

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Miasto Dąbrowa Górnicza może dofinansować realizację zadania, które odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem na realizację zadania wyłonionego w drodze konkursu ofert, zgodnym z zadaniami publicznymi wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 z późń. zm.).

 

Szczegółowe zasady składania ofert przez organizacje pozarządowe na regranting oraz tryb postępowania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej określa Zarządzenia Nr 171.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 19.02.2019 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 r. w ramach art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting).