Regranting w roku 2017

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Miasto Dąbrowa Górnicza może dofinansować realizację zadania, które odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem na realizację zadania wyłonionego w drodze konkursu ofert, zgodnym z zadaniami publicznymi wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1817).

 

Szczegółowe zasady składania ofert przez organizacje pozarządowe na regranting oraz tryb postępowania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej określa Zarządzenia Nr 1480.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.01.2017 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 r. w ramach art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting) (pobierz).

 

Zarządzenie Nr 1523.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 3.02.2017 w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (regranting). (pobierz)