Udostępnij:

Realizacja zadań w trybie małego grantu od 10 maja 2016

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 i 395) Miasto Dąbrowa Górnicza może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

  • Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
  • Łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie jednemu podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe zasady składania ofert przez organizacje pozarządowe na mały grant oraz tryb postępowania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej określa Zarządzenia Nr 907.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 6.05.2016 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy) (pobierz).