Oferta TPDG

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69, złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Realizacja zadania została uznana za celową. Do 10 .01.2019r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Obszar: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego:  „Dąbrowski Jarmark Staroci”

Data opublikowania oferty: 03.01.2019r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 10.01.2019r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury i Sportu  III piętro pokój 301

Nr. Telefonu 32 295 68 48

e-mail: zkaluza@dabrowa-gornicza.pl