Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 14.04.2017 br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Obszar: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: X Metropolitalne Święto Rodziny - Rodzina źródłem miłości".

Data opublikowania oferty: 6.04.2017 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 14.04.2017r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu III piętro, pokój 328 nr tel. 32 295 68 97 e-mail: pwroblewska@dabrowa-gornicza.pl