Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej - VII Metropolitarne Święto Rodziny

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 6 maja br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

  • Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
  • Obszar: art.4 pkt 1 pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pkt 1a wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej pkt 13 działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, pkt 16: ochrony kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Tytuł zadania publicznego: VII Metropolitarne Święto Rodziny
  • Data opublikowania oferty: 29.04.2014 r.
  • Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 06.05.2014r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu
III piętro, pokój 301
nr tel. 32 295 67 98
e-mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl