Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej - Ochrona i popularyzacja walorów przyrodniczych Łąk Kosaćcowych i Pustyni Błędowskiej znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 21.09.2015 br. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r.

Tytuł zadania publicznego: Ochrona i popularyzacja walorów przyrodniczych Łąk Kosaćcowych i Pustyni Błędowskiej znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej

Data opublikowania oferty: 14.09.2015 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 21.09.2015r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Ekologii i Rolnictwa
I piętro, pokój 125
nr tel. 32 295 67 18
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl