Oferta Centrum Sportów Walki Fight Boxing Dąbrowa Górnicza

Centrum Sportów Walki Fight Boxing Dąbrowa Górnicza złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 30 września br. można zgłaszać uwagi do projektu.

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy (w załączeniu).

Organizacja: Centrum Sportów Walki Fight Boxing Dabrowa Górnicza  

Obszar: art. 4, pkt 17 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, obszar upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Mecz bokserski pomiędzy CSW - Fight Boxing - Dąbrowa Górnicza a Reprezentacją Małopolski

Data opublikowania oferty: 23.09.2014 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 30.09.2014 r.

Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Promocji Kultury i Sportu
III piętro, pokój 328
nr tel. 32 295 68 51
e-mail:gdebowska@dabrowa-gornicza.pl