Wyniki konkursów 2019

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Sprawozdaniem (zobacz).

5. Kartą oceny projektów (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

8. ZARZĄDZENIE Nr 6.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 roku. (zobacz)

ZARZĄDZENIE Nr 125.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 6.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23.11.2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 roku (zobacz)

9. Samouczek dotacyjny (zobacz).


Ogłoszenie Nr 18

obszar: Rewitalizacji oraz działalności wspomagającej Rozwój Wspólnot i społecznosci lokalnych na potrzeby projektu „FABRYKA PEŁNA ŻYCIA – REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA DĄBROWY GÓRNICZEJ”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 17

obszar: KULTURA I SZTUKA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 16

obszar: PROMOCJA MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 15

obszar: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 14

obszar: KULTURY I SZTUKI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki z uzasadnieniami: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 13

obszar: OŚWIATY I WYCHOWANIA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 12

obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 11

obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 10

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 9

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 8

obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 7

obszar: OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 6

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 5

obszar: PROMOCJI MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 4

obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 3

obszar: WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 2

obszar: KULTURY I SZTUKI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 1

obszar: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza"

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Fabryka Pełna Życia - włącz się 2019

Ocena formalna

Ocena merytoryczna


„Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego i rehabilitacji kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


„Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz kandydatów na rodziny zastępcze z terenu miasta Dąbrowa Górnicza"

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień oraz używania szkodliwego przetworów konopi dla osób z terenu miasta Dąbrowa Górnicza oraz ich rodzin i bliskich”

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Otwarty konkurs na wybór operatora konkursu na mikrodotacje dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych działającyhc przy w/w podmiotach w ramach procedury regrantingu organizowanej na potrzeby realizacji projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Rehabilitacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dąbrowa Górnicza

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn. Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu

zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn. Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

zobacz wyniki na BIP