Wyniki konkursów 2018

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Samouczek dotacyjny (zobacz).

5. Sprawozdaniem (zobacz).

6. Kartą oceny projektów (zobacz).

7. Drukiem oferty (zobacz).

8. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

9. ZARZĄDZENIE Nr 2143.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2018 roku. (zobacz)


Ogłoszenie Nr 18

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 17

obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 16

obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 15

obszar: WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 14

obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 13

obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 12

Obszar: REWITALIZACJI I ROZWOJU MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 11

obszar: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 10

obszar: KULTURY I SZTUKI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

korekta oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 9

obszar: UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 8

obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 7

obszar: OŚWIATY I WYCHOWANIA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 6

obszar: OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 5

obszar: PROMOCJI MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 4

obszar: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 3

obszar: KULTURY I SZTUKI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 2

obszar: WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 1

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

Wyniki


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

Wyniki


Nabór wniosków w ramach konkursu nr 2 Fabryka Pełna Życia 2018 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji czerwiec-październik 2018 r.

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej


Nabór wniosków w ramach konkursu nr 1 Fabryka Pełna Życia 2018 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w czerwcu 2018 r.

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej


Konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze z terenu miasta Dąbrowa Górnicza.

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Otwarty konkurs na wybór operatora na mikrodotacje dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwoetnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych działających w w/w podmiotach w ramach procedury regrantingu organizowanej na potrzeby projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górnicze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu

zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie z obszaru Program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie z obszaru Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrwa Górnicza

zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

ocena formalna: zobacz wyniki na BIP

ocena merytoryczna - konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP