Ogłoszenia o konkursach po 1.09.2019

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Sprawozdaniem (zobacz).

4. Kartą oceny projektów (zobacz).

5. Drukiem oferty (zobacz).

6. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

7. ZARZĄDZENIE Nr 653.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 549.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30.08.2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) (zobacz).

 


Ogłoszenie Nr 20

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza V konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 5.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 22 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 19

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza IV konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2019 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12.000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie do 18 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Nazwa zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. Wartość środków: 63 360,00 zł roczniew tym: 60 060,00 zł na udzielanie npp (5 005,00 zł miesięcznie) oraz 3 300,00 zł na zadaniez zakresu edukacji prawnej.

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wybickiego 4. Wartość środków: 63 360,00 zł rocznie w tym: 60 060,00 zł na świadczenie npo lub udzielanie npp (5 005,00 zł miesięcznie) oraz 3 300,00 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej.

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w punkcie zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Wartość środków: 63 360,00 zł rocznie w tym: 60 060,00 zł na świadczenie npo lub udzielanie npp (5 005,00 zł miesięcznie) oraz 3 300,00 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej.

Termin składania ofert w tym konkursie to 28 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Ponadto, w 2019 roku ogłaszano konkursy na podstawie Zarządzenia Nr 2822.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) które można znaleźć TUTAJ.