Ogłoszenia o konkursach 2017

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 (zobacz)

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz).

4. Samouczek dotacyjny (zobacz).

5. Sprawozdaniem (zobacz).

6. Kartą oceny projektów (zobacz).

7. Drukiem oferty (zobacz).

8. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

9. ZARZĄDZENIE Nr 1392.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 roku. (zobacz)


Ogłoszenie Nr 17

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu pomocy społcznej:

1.1. Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12 000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 17 października 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie Nr 16

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA  ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego:

1. Giełda przedsiębiorczości i kooperacji  - organizacja i przygotowanie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza co najmniej czterech spotkań biznesowych typu "Biznes Mikser" dla przedsiębiorców i przedstawicieli insytucji otoczenia biznsu z Dąbrowy Górniczej oraz rgionu Zagłębia i Śląska.

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. Wyklucza się także możliwość pobierania opłat od wykonawców i widzów.

2. Fabryka młodego biznesu - organizacja i przygotowanie na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza co najmniej trzech spotkań typu "Biznes Chillout" dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz młodych przedsiębiorców.

W ramach konkursu na realizację zadania 1.2 zostanie wyłoniony jeden wykonawca, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. Wyklucza się także możliwość pobierania opłat od wykonawców i widzów.

Termin składania ofert w tym konkursie to 21 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 15

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2017 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1.1 Zabezpieczenie medyczne osób wypoczywających nad zbiornikiem „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

1.2 Dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2017 na plażach i kąpieliskach zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

Termin składania ofert w tym konkursie to 13 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 14

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2017r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień.
 

1.Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 14 700,00 zł.

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Warunki szczegółowe konkursu:

a) podmiot przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem lub radcą prawnym,
b) adwokat lub radca prawny posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie  w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) w zadaniu wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów.

Termin składania ofert w tym konkursie to 13 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 13

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu kultury i sztuki:

1.Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00 zł.

2. Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2017 r.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00 zł.

3. Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury Zagłębie Wood w zakresie dotyczącym koncertów muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, przeglądów kabaretowych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł.

4. Organizacja wydarzeń pn. Dzień Seniora w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00 zł.

5. Organizacja wydarzeń w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato 2017.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00 zł.

W ramach konkursu na realizację:

- zadania 1.1 zostanie wyłoniony wielu wykonawców, a wnioskowane kwoty nie mogą przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

- zadania 1.2 zostanie wyłoniony jeden wykonawca. Złożenie oferty o dotację powyżej progu finansowego skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

- zadania 1.3 zostanie wyłoniony wielu wykonawców, a wnioskowane kwoty nie mogą przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym  i odrzuceniem oferty.

- zadania 1.4 zostanie wyłoniony jeden wykonawca. Złożenie oferty o dotację powyżej progu finansowego skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

- zadania 1.5 zostanie wyłoniony jeden wykonawca. Złożenie oferty o dotację powyżej progu finansowego skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

Termin składania ofert w tym konkursie to 7 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 12

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA  ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta   na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu REWITALIZACJI I ROZWOJU MIASTA w 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu rewitalizacji i rozwoju miasta:

1. Przygotowanie i realizacja działania pilotażowego (projektu miękkiego) adresowanego do osób  w wieku 65+ (zagrożonych marginalizacją z powodu wieku, w tym niepełnosprawności) mieszkańców wybranego obszaru rewitalizacji na rzecz włączenia społecznego. 

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. Wyklucza się także możliwość pobierania opłat od wykonawców i widzów.

Termin składania ofert w tym konkursie to 13 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 11

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA  ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego:

1. Giełda przedsiębiorczości i kooperacji  

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. Wyklucza się także możliwość pobierania opłat od wykonawców i widzów.

Termin składania ofert w tym konkursie to 13 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 10

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2017r.   

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień. 

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w dzielnicy Ząbkowice.

Na przedstawione zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40 000,00 zł.

2.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 58 800,00 zł.

3. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19 600,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 3 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 9

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2017r. 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu pomocy społecznej.

1. Poradnictwo z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz aspektów funkcjonowania rodziny. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 65.000,00 zł.

Przedmiotem powierzonego zadania jest poradnictwo indywidualne i/lub grupowe z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz aspektów funkcjonowania rodziny dla osób będących uczestnikami projektu „Integra II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  w Dąbrowie Górniczej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy. Projekt „Integra II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert w tym konkursie to 1 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 8

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OŚWIATA I WYCHOWANIE w 2017 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu oświata i wychowanie.

1.1 Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy przez uczniów klasy II i III szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

1.2 Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00 zł.

1.3 Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15. 000,00 zł.

2. W ramach konkursu na realizację zadania 1.1, 1.2 oraz 1.3 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

3. W ramach konkursu na realizację:

  • zadania 1.1 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;
  • zadania 1.2 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów;
  • zadania 1.3 wyklucza się możliwość pobierania opłat od adresatów, a realizacja zadania przewidywania jest w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 24 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 7

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2017 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

1.1 Organizacja ogólnodostępnych szkolnych i miejskich zawodów strzeleckich.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 7.500,00 zł.

2. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

Termin składania ofert w tym konkursie to 24 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 6A

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI w 2017 r.


1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.


1.1 Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych.
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.


1.2 Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach Dębowego Maj Festiwalu 2017 imprez, zawodów i pokazów sportowo-rekreacyjnych.
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 35.000,00 zł.


1.3 Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz wschodnich sztuk walki.
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30. 000,00 zł.


1.4. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30. 000, 00 zł.


1.5. Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe.
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50. 000, 00 zł.


1.6. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej akcji „Lato” w mieście.
Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30. 000, 00 zł.


2. W ramach konkursu na realizację
• zadania 1.1 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.


• zadania 1.2 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.


• zadania 1.3 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.


• zadania 1.4 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.


• zadania 1.5 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.


· zadania 1.6 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

Termin składania ofert w tym konkursie to 24 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 6

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO w 2017r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1.1 Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w Dąbrowie Górniczej. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

1.2. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32.000,00 zł.

1.3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczelich, os i szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00 zł.

1.4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00 zł.

1.5. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.

Preferowane będą projekty o tematyce:

• Ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

• Znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka; 

• Zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodowanych spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach domowych oraz

• Korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych z wykorzystania do ogrzewania odnawialnych źródeł energii;

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00zł

2. W ramach konkursu na realizację: 

- zadania 1.1 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty, 

- zadania 1.2 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty, 

- zadania 1.3 zostanie wyłoniony jeden wykonawca, 

- zadania 1.4 zostanie wyłoniony jeden wykonawca, 

-zadania 1.5 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 28 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie nr 5

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta  na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁCZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2017 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień.

1.1 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 337.600,00 zł.

1.2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 58.800,00 zł.

1.3. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19.600,00 zł.

2. W ramach konkursu na realizację: 

• zadania 1.1 zostanie wyłonionych kilku wykonawców; a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 50.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

• zadania 1.2 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

• zadania 1.3 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 20 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 4

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje  z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2017r. 

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu pomocy społecznej:

1.1 Udzielenie schronienia w Schronisku dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 292.000,00 zł.

1.2. Prowadzenie Noclegowani dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 180.000,00 zł.

1.3. Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

2. W ramach konkursu na realizację: 

• zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

• zadania 1.2 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

• zadania 1.3 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 20 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 3

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2017r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu kultury i sztuki.

1.1 Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” na osiedlu  Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł. 

1.2 Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się” na osiedlu  Łęknice w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł. 

2. W ramach konkursu na realizację każdego z zadań zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 20 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 2

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PROMOCJI MIASTA w 2017r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu promocji miasta.

1.1 Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.

2. W ramach konkursu na realizację zadania zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 20 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 1

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA  I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI w 2017 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2017 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1.1 Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza przedsięwzięć i programów promujących rozwój dyscypliny m.in. organizację szkółek piłkarskich, imprez i zawodów sportowych bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 55.000,00 zł. 

1.2 Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy  Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek  siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł. 

1.3 Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwa, triathlonu.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 45. 000,00 zł.

1.4. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach  dąbrowskiej akcji  „Zima” w mieście. 

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30. 000, 00 zł. 

1.5. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120. 000, 00 zł. 

2. W ramach konkursu na realizację 

• zadania 1.1 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. 

• zadania 1.2 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. 

• zadania 1.3 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 15.000,00 zł.  Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. 

• zadania 1.4 zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

• zadania 1.5 zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 20 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie konkursowe na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych realizowany w klubie integracyjno – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych realizowany w klubie integracyjno – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnością.

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe do wysokości: 20 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie to 11 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe do wysokości: 160 000 zł. Z czego kwota wnioskowanej dotacji może wynosić od 3 000 złotych do 20 000 złotych.

Termin składania ofert w tym konkursie to 31 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje i dokumenty: Fabryka Pełna Życia.

Regulamin konkursu: LINK


Ogłoszenie konkursowe na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych realizowany w klubie integracyjno – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych realizowany w klubie integracyjno – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnością.

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe do wysokości: 25 000,00 zł

Termin składania ofert w tym konkursie to 27 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie konkursowe na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie) na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe do wysokości: 55 000,00 zł.

Termin składania ofert w tym konkursie to 20 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP.

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nabór na dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2017 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego, stowarzyszenia o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie/stowarzyszeniu zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od 16.01.2017 r. do 30.12.2017 r.

Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza środki finansowe w wysokości: 800.000,00 zł. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu Gminy na rok 2017r.

Termin składania ofert w tym konkursie to 21 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Nazwa zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wybickiego 4. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Skibińskiego 1. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.725,88 zł rocznie (5.060,49 zł miesięcznie).

Termin składania ofert w tym konkursie do 4 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia