Ogłoszenia o konkursach 2016

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 (zobacz)

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Arkuszem pomocniczym do planowania budżetu (zobacz).

4. Sprawozdaniem (zobacz).

5. Kartą oceny projektów (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz) oraz drukiem przygotowanym przez Biuro Organizacji Pozarządowych (zobacz).

7. ZARZĄDZENIE Nr 700.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2016 roku. (zobacz)


Ogłoszenie nr 15

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności:

1.Zabezpieczenie medyczne osób wypoczywających nad zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

2. Dodatkowe dyżury ratowników wodnych podczas weekendów sezonu letniego 2016 na terenie zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00zł

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 27 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 14

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.

Celem II konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu pomocy społecznej:

1.Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł

2. Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 12.000,00 zł

W ramach konkursu na realizację każdego z zadań zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 

Termin składania ofert to 22 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 13

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego:

1. Organizacja giełdy przedsiębiorczości i kooperacji

W ramach konkursu na realizację zadania 1.1 zostanie wyłoniony jeden wykonawca, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. Wyklucza się także możliwość pobierania opłat od wykonawców i widzów.

 

Termin składania ofert to 4 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 12

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji i rozwoju miasta w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu rewitalizacji i rozwoju miasta:

1. Przygotowanie i realizacja działania pilotażowego (projektu miękkiego) adresowanego do osób w wieku 65+ (zagrożonych marginalizacją z powodu wieku, w tym niepełnosprawności) mieszkańców wybranego obszaru rewitalizacji na rzecz włączenia społecznego.

W ramach konkursu na realizację zadania 1. zostanie wyłoniony jeden wykonawca, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty. Wyklucza się także możliwość pobierania opłat od wykonawców i widzów.

 

Termin składania ofert to 21 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 11

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miastana realizację ponniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI W 2016r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI:

1. Gminne i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 7.500,00zł

 

Termin składania ofert to 15 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 10

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miastana realizację ponniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2016r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu kultury i sztuki:

1. Organizacja i realizacja amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000,00 zł.


2. Oprawa muzyczna imprez i uroczystości miejskich w 2016 roku. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120.000,00 zł.


3. Organizacja wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury ZagłębieWood w zakresie dotyczącym koncertów muzycznych, wernisaży, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, przeglądów kabaretowych. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00 zł.


4. Przegląd dąbrowskiej sceny muzycznej Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł.


5. Organizacja na terenie Gminy imprez, koncertów oraz przesięwzięć obejmujących różne obszary kultury w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł

 

Termin składania ofert to 15 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 9

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkursy na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w 2016 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z dysfunkcją narządów ruchu. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 23.520,00 zł.

2. Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.780,00zł.

3. Rehabilitacja dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej z wadą narządu wzroku

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 11.760,00 zł.

4. Rehabilitacja i terapia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej metodą EEG Biofeedback i metodą Tomatisa.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 17.640,00zł.

5. Rehabilitacja kobiet z Dąbrowy Górniczej po chorobie nowotworowej piersi. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 24.500,00zł.

 

Termin składania ofert to 28 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 8

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkursy na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OŚWIATY I WYCHOWANIA w 2016 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu oświaty i wychowania:

1. Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy przez uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00zł

2. Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 70.000,00zł

3. Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00zł

 

Termin składania ofert to 28 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 7

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkursy na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu kultury i sztuki:

1. Prowadzenie Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 80.000 zł

2. Prowadzenie Klubu Osiedlowego „Aktywuj się ” na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000 zł

 

Termin składania ofert to 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 6

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkursy na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności:

1. Gminne i szkolne zawody strzeleckie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 7.500,00zł

 

Termin składania ofert to 30 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 5

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkursy na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1. Realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, ochronę zwierząt dziko żyjących, w tym: Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w okresach niedoboru pożywienia, uprawa poletek zaporowych, introdukcja zwierzyny drobnej w łowiska (kuropatwy, bażanty), walka z kłusownictwem, wyłapywanie z terenów zurbanizowanych zwierzyny dziko żyjącej w Dąbrowie Górniczej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00zł

2. Ochrona zbiorników wodnych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej poprzez zarybianie w ilości pozwalającej utrzymać równowagę w ekosystemie wodnym tych zbiorników, walka z kłusownictwem oraz dokarmianie ptactwa dziko żyjącego zimującego na zbiornikach, w okresach niedoboru pożywienia naturalnego spowodowanego zamarzaniem zbiorników.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 32.000,00zł

3. Ochrona rojów pszczelich z pasiek znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej oraz gotowość do interwencyjnego usuwania rojów pszczół, os i szerszeni z miejsc, w których stanowią zagrożenie dla ludzi.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 8.000,00zł

4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony czynnej cennych przyrodniczo terenów, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Dąbrowa Górnicza.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 10.000,00zł

5. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.

Preferowane będą projekty o tematyce:

• Ochrona naturalnego krajobrazu oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

• Znaczenie i rola pszczół w życiu człowieka; W szczególności jednak preferowane będą projekty przeprowadzenia kampanii Ogólnomiejskiej w zakresie ochrony powietrza z nastawieniem na tematykę:

• Zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, spowodowanych spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach domowych oraz

• Korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych z wykorzystania do ogrzewania odnawialnych źródeł energii;

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00zł

 

Termin składania ofert to 30 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 

 


Ogłoszenie nr 4

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkursy na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień:

1. Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie)

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 40.000,00zł

2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w poszczególnych dzielnicach miasta: Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 313.600,00zł

3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 58.800,00zł

4. Programy na rzecz propagowania trzeźwości przez organizacje abstynenckie.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 15.000,00zł

5. Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 19.600,00zł

 

Termin składania ofert to 22 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 3

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących rozwój dyscypliny m.in. organizację szkółek piłkarskich, imprez i zawodów sportowych bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 55.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwa, triathlonu.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 45. 000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie: żeglarstwa, windsurfingu, wędkarstwa sportowego, nart wodnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

5. Organizacja na terenie Gminy w ramach Dębowego Maj Festiwalu 2016 imprez, zawodów i pokazów sportowo-rekreacyjnych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

6. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez, zawodów i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 60.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 20.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

7. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w sportach walki: boks, kick-boxing, wschodnie sztuki walki.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 20.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

8. Organizacja dla dzieci i młodzieży imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w ramach dąbrowskiej akcji „Lato” i „Zima” w mieście.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

9. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 30.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

10. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza dla młodzieży i mieszkańców miasta przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 50.000,00 zł.

Zostanie wyłonionych kilku wykonawców, a maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł. Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu skutkowało będzie błędem formalnym i odrzuceniem oferty.

11. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 120 000,00 zł.

Zostanie wyłoniony jeden wykonawca.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 23 grudnia 2015r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie nr 2

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PROMOCJI MIASTA w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu promocji miasta.

Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji.

Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 55.000,00zł

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 21 grudnia 2015r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie nr 1

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ w 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów do realizacji następujących zadań publicznych Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2016 z zakresu pomocy społecznej:

1. Udzielenie schronienia w Domu dla Bezdomnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 216.000,00zł

2. Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych z Dąbrowy Górniczej wraz z realizacją programu profilaktycznego. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 220.000,00zł

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 10 grudnia 2015r.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłaszenie nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2016r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu

1. Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

2. Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego, stowarzyszenia o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie/stowarzyszeniu zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym.

3. Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od 15.01.2016r. do 31.12.2016r.

4. Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2016r. proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza środki finansowe w wysokości: 780.000,00 zł. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu Gminy na rok 2016r.

Termin składania ofert w tym konkursie to 29 grudnia 2015r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia


Ogłoszenie obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Nazwa zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wybickiego 4. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 59.946 zł rocznie (4.995,50 zł miesięcznie).

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 2. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 59.946 zł rocznie (4.995,50 zł miesięcznie).

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Skibińskiego 1. Na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 59.946 zł rocznie (4.995,50 zł miesięcznie).

Termin składania ofert w tym konkursie został przedłużony do 11 grudnia 2015r.

Szczegółowe informacje i dokumenty na BIP

Treść ogłoszenia