Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej "Od juniora do seniora"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Środa, 28 grudnia, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000404212
NIP 6292464091
Regon 242840706
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Mickiewicza 12/1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górników Redenu 2/49
Telefon 795161501
E-mail ekaz69@gmail.com
Władze
 • Prezes - Jadwiga Kosakowska,
 • Wiceprezes - Elżbieta Bartosik-Kaźmierska,
 • Sekretarz - Anna Nocoń,
 • Skarbnik - Anna Cieślak,
 • Członek Zarządu - Henryka Piwowarska

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący-Michał Walkowicz,
 • Członek Rafał Kozieł,
Cele statutowe
 1. Dbałość o rozwój i wizerunek człowieka aktywnego przez całe życie,
 2. Ochrona praw człowieka – członka społeczności lokalnej,
 3. Upowszechnianie wiedzy o:
  • Kulturze,
  • Społeczeństwie,
  • Bezpieczeństwie publicznym,
  • Kulturze fizycznej,
  • Ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • Ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego,
  • Ochronie praw człowieka, swobód obywatelskich,
  • Organizacji pozarządowych i działań wspomagających rozwój:
  • demokracji,
  • ratownictwa i ochrony ludności,
  • integracji europejskiej,
  • rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
  • promocji Rzeczpospolitej za granica,
  • przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • organizacji pozarządowych,
 4. Popularyzacja zasad współżycia społecznego i aktywności społecznej,
 5. Współudział w inicjowaniu i koordynacji zadań w zakresie:
  • pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
  • integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
  • pielęgnowanie polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
 7. Pozostałe określone w paragrafie 6 Statutu.
Przedsięwzięcia
 • Inauguracja działalności: koncertem z okazji 8 marca pt.: Czas na świętowanie Panowie i Panie 2012. Widzowie to: reprezentacje Klubów, Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji, Przedstawiciele władz.
 • Miejsce: Dom Kultury Ząbkowice,
 • Współorganizator: Pałać Kultury Zagłębia,
 • Widzowie; 150, Wykonawcy: 50, Prowadzenie: Jacek Łapot.