Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SIS - w likwidacji

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Rozwój lokalny
Data rejestracji Czwartek, 9 marca, 2006
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000252278
Regon 240359293
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Letnia 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 504 215 113
E-mail sisdg@wp.pl
Władze

Jerzy Smorąg - Prezes

Jolanta Grabińska-Samul - V-ce Prezes

Agnieszka Chechelska - Sekretarz

Zdzisława Bieczek - Skarbnik

Alicja Prasałek - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez integrację, informację, aktywizację i edukację społeczną.

Celami pośrednimi są:

 1. inicjowanie, wspieranie działań rozwoju i promocji miasta Dąbrowy Górniczej,
 2. wspieranie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości,
 3. pogłębianie edukacji społecznej, mając na względzie podtrzymanie tradycji narodowej, regionalnej, pielęgnowanie polskości,
 4. wspomaganie działalności zmierzającej do upowszechniania kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji regionalnej,
 5. nawiązywanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 6. szerzenie tolerancji i wolności dla swobodnego wyrażania opinii i poglądów,
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym szkodzącym mieszkańcom miasta,
 8. wspomaganie działań służących ochronie zdrowia,
 9. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznastwa, wypoczynku,
 10. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. obejmowanie patronatem zadań społecznie użytecznych,
 12. obrona praw członków stowarzyszenia,
 13. pogłębianie wiedzy członków oraz organizowanie pomocy fachowej w zakresie prowadzonejdziałalności.
Przedsięwzięcia

Spotkania czonków i sympatyków każdy pierwszy wtorek miesiąca, od godz. 17.00 , miejsce: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej