Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie CIVITAS

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Czwartek, 15 marca, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000276202
NIP 629-236-08-36
Regon 240606656
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Mieszka I 2F, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 660 427 660
WWW www.stowarzyszeniecivitas.org
E-mail civitas@onet.eu
Facebook www.facebook.com/stowarzyszeniecivitas/
Władze

Alicja Kowalska - Prezes,

Michalina Lulek - V-ce Prezes,

Czesław Kania - Skarbnik

Cele statutowe
 1. Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.
 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 3. Wszechstronna edukacja na rzecz rozwoju demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Promowanie współdziałania z samorządwm lokalnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami.
 5. Przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych.
 6. Przeciwdziałanie bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości kobiet oraz grup marginalizowanych społecznie.
 7. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 8. Ochrona i promocja zdrowia.
 9. Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 10. Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologocznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
 11. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury i sztuki.
 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczenstwami.
 13. Mobilizacja młodzieży do udziału w życiu społecznym, gospodarczym i poitycznym.
 14. Promocja i organizacja wolontariatu.