Udostępnij:

Herb DG

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Piątek, 1 lutego, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000087073
NIP 949-172-35-91
Regon 151541820
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby 32-310 Klucze, ul. Bolesławska 23
Adres korespondencyjny 42-540 Dąbrowa Górnicza, ul. Wapienna 17
Telefon 32 647-14-41
E-mail chsd@02.pl
Władze
  • Daniel Wołkiewicz - Prezes
  • Beata Szczygieł - W-ce Prezes
  • Jerzy Latos - Skarbnik
  • Bogdan Rorbach
Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są:

1. Reintegracja społeczena i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozstających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

4. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

5. Doradztwo, szkolenia,

6. Kształcenie ustawiczne,

7. Inicjowanie działań lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym,

8. Rozwijanie partnerstwa i współpracy lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej i ponadnarodowej na rzecz polityki społecznej,

9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

10. Promowanie i wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią, starością i niepełnosprawnością,

11. Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu,

12. Organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,

13. Upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej,

14. Działania edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży,

15. Ochrona i promocja zdrowia,

16. Wypoczynek dzieci i młodzieży,

17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

19. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodnicznego