Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuTeen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Dąbrowie Górniczej

Logotyp
Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Piątek, 4 stycznia, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000152376
NIP 8421331951
Regon 770682701
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Łukasińskiego 7
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 604284909, 792903666
WWW teenchallenge.pl
E-mail teenchallenge.dg@gmail.com
Facebook www.facebook.com/Teen-Challenge-oddzia%C5%
Władze

Janusz Bielawa - Prezes Oddziału
Jarosław Ściwiarski - Członek Zarządu Oddziału

Cele statutowe

1. Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym
2. Wypracowanie skutecznych metod zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym
3. Pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, starszym, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym i potrzebującym oraz chorym
4. Ułatwianie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniami społecznymi
5. Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o kosztach i skutkach wykluczeń społecznych oraz ich podłożu
6. Współpraca i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, kościołami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym
7. Rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie postaw tolerancji wobec wszystkich wyznań i przekonań
8. Pomoc ludziom pracującym i chcącym pracować wśród ludzi zagrożonych i ulegającym wykluczeniom społecznym w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego i etycznego
9. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom
10. Udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomocy w postaci: opieki, dokształcania i organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych, świetlic i klubów
11. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
13. Wszelka inna działalność charytatywna i społeczna