Udostępnij:

Herb DG

Fundacja nie bądź obojętny

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Czwartek, 14 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000792258
NIP 6292494206
Regon 38373663200000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 1 Maja 38b/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW www.niebadzobojetny.org
E-mail fundacja@niebadzobojetny.org
Władze

Cezary Gawor - Prezes Zarządu

Karol Michałowski - Członek Rady Fundacji

Mateusz Barszczowski - Członek Rady Fundacji

Cele statutowe

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. Działalności charytatywnej

4. Podtrzymywania upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

5. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

6. Ochrony i promocji zdrowia

7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

12. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

14. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

15. Kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

16. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

17. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

18. Turystyki i krajoznawstwa

19. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji obywatelskich

20. Ratownictwa i ochrony ludności

21. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

22. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów

23. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

24. Promocji i organizacji wolontariatu

25. Promocji polonii i polakom za granicą