Udostępnij:

Herb DG

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/m Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Wtorek, 17 września, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000131323
NIP 629-216-89-55
Regon 277894356
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a pok 104
Adres korespondencyjny Godziny i dni urzędowania BIURA TPD wtorek 14:00-16:00 środa 15:00 – 17:00
Telefon 509 626 781 – Bożena Muszyńska; 669 069 100 – Bartosz Gałęziowski
Faks NR KONTA BANKOWEGO Bank PKOBP Oddział 1 w Sosnowcu 38 1020 2498 0000 8102 0175 3839
WWW www.tpddabrowa.eu
E-mail biuro@tpddabrowa.eu
Władze

Prezes: Bożena Muszyńska
Wiceprezes: Bartosz Gałęziowski
Skarbnik: Adam Muszyński
Sekretarz: Anna Gałęziowska
Członek Zarządu: Joanna Prychodko
Członek Zarządu: Lidia Wylężek
Członek Zarządu: Artur Zając

Cele statutowe
 1. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom.
 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych.
 3. Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw.
 4. Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dzieci poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej(instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.
 5. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.
Przedsięwzięcia

Aktywna organizacja licznych akcji wspierających podopiecznych TPD:

 1. Pomoc w dożywianiu dzieci.
 2. Organizacja pomocy w postaci paczek żywnościowych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
 3. Organizacja kolonii letnich.
 4. Pomoc finansowa dzieciom przewlekle chorym w przeprowadzeniu kosztownego leczenia i zabiegów operacyjnych nie fefundowanych przez NFZ przy udziale TVP.
 5. Pomoc doraźna; przekazanie dzieciom z rodzin najuboższych środków czystości.
 6. Organizacja zajęć w terenie: Ekologia i Turystyka.
 7. Organizacja wielu innych działań prorodzinnych.