Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Bliżej Marzeń

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Turystyka i krajoznawstwo
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Czwartek, 14 listopada, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000812009
NIP 6292495298
Regon 38480908900000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Reymonta 16/105, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail tajus@wp.pl
Władze

Jarosław Caputa - Prezes Zarządu

Karol Caputa - Wiceprezes Zarządu

Cele statutowe

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. Działalność charytatywna

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

6. Ochrona i promocja zdrowia

7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

9. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

10. Wypoczynek dzieci i młodzieży

11. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

13. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

14. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

15. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

16. Promocja i organizacja wolontariatu

17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

18. Zakup dzieł sztuki i tworzenie intertaktywynych ośrodków kultury i sztuki

19. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku w zakresie określonym w pkt 1-18