Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Rio Grappling Club

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Czwartek, 31 października, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000629639
NIP 6292475657
Regon 36503043200000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 883 964 150
Facebook www.facebook.com/RGCDabrowaG/
Władze

Zarząd:

Bartosz Kulczycki - Prezes

Roksana Kołkowska - Wiceprezes

Marzena Kleczka - Wiceprezes

 

Cele statutowe

Cel działania organizacji

1. Propagowanie i rozwijanie brazylijskiego jiu-jitsu, zapasów, grapplingu, muay thai, kick boxingu, boksu i mieszanych sztuk walki w Polsce

2. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie brazylijskiego jiu-jitsu, zapasów, grapplingu, muay thai, kick boxingu, boksu, mieszanych sztuk walki oraz kultury fizycznej

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport

4. Podejmowanie działań w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowego trybu życia

5. Promocja aktywnego trybu życia

6. Pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

8. Działalność charytatywna i dobroczynność

9. Ochrona i promocja zdrowia

10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

12. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

13. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym

14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej

15. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

18. Kultura fizyczna i sport

19. Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt

20. Turystyka i krajoznawstwo

21. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania, kontaktów i współpracy między społeczeństwami

22. Wspieranie wolontariatu

23. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

24. Kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa