Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowskie Stowarzyszenie Sportowe

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Data rejestracji Środa, 18 września, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000769550
NIP 6292492727
Regon 38250900600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Artura Gruszeckiego 1d, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 503 803 510
WWW www.zapasydg.pl
E-mail adamcw@o2.pl
Facebook www.facebook.com/Dąbrowskie-Stowarzyszenie-Sportowe-333707870662750/
Władze

Adam Ćwik - Prezes Zarządu

Krzysztof Granda - Członek Zarządu

Paulina Kozon - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. Działalność charytatywna;

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. Ochrona i promocja zdrowia;

5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

10. Turystyka i krajoznawstwo;

11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

13. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

14.Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji;

16. Ratownictwo i ochrona ludności;

17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontatków i współpracy między społeczeństwami;

19. Promocja i organizacja wolontariatu;

20. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;

21. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa;

22. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

23. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

24. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym; wypoczynku dzieci i młodzieży;

25. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

26. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;