Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Scholka Antolka

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Środa, 11 września, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000762047
NIP 6292492153
Regon 38200914300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kościelna 20, 41-306 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Facebook www.facebook.com/scholkaantolka/
Władze

Marta Sokolińska - Prezes Zarządu

Ireneusz Iwański - Sekretarz

Dariusz Januszewski - Skarbnik

Cele statutowe

Wspieranie działalności zespołu wokalno-instrumentalnego scholka-antolka

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • popularyzacja wartości chrześcijańskich i patriotycznych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej
 • działalność na rzecz integracji osob niepełnosprawnych
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • promocja zdrowego stylu życia
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • krzewienie zamiłowania do muzyki, rozwój i promocja talentów dzieci i młodzieży
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą