Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Ósmy dzień"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Data rejestracji Środa, 11 września, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000768996
NIP 6292492644
Regon 38244772000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 519 574 186
E-mail stowarzyszenie.8_dzien@wp.pl
Facebook www.facebook.com/Ósmy-Dzień-378694652980899/
Władze

Aneta Dors - Prezes Zarządu

Ewa Kuler - Wiceprezes Zarządu

Joanna Glanowska - Skarbnik

Sandra Wysługocka - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin

2. Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej

3. Działalność charytatywna

4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

6. Prowadzenie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

8. Realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

10. Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

11. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa

12. Promocja i organizacja wolontariatu

13. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka

14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

15. Rewitalizacja

16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedsięwzięcia

"Wychodzimy na świat"- w ramach projektu utworzona została grupa taneczna "ósemki", którą tworzy 12 niepełnosprawnych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Dąbrowie Górniczej. Uczniowe wezmą udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego trenera tańca. Efektem końcowym projektu będzie przygotowanie i zaprezentowanie szerszej publiczności tanecznego przedstawienia. Dodatkowo dzieci, zakwalifikowane do udziału   w projekcie wezmą udział w dwóch wycieczkach do teatru. Udział w projekcie jest bezpłatny.