Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuStowarzyszenie Kocia Przystań

Logotyp
Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność charytatywna
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Promocja i organizacja wolontariatu
Data rejestracji Środa, 29 października, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000528257
NIP 6322011521
Regon 360028838
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 600983644
WWW https://kociaprzystan.wordpress.com/
E-mail kociaprzystan@gmail.com
Facebook www.facebook.com/kociaprzystansosnowiec/
Władze

Sylwia Kargol - Prezes

Aleksandra Chlebowska - Skarbnik

Adrian Król - Sekretarz

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt i praw zwierząt poprzez:
a) Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym:
- wolnożyjącym - potrzebującym pomocy z powodu choroby, braku pożywienia lub
innych przyczyn,
- pozostającym czyjąś własnością, lecz traktowanych w sposób niehumanitarny,
- przebywającym w schroniskach dla bezdomnych zwierząt,
b) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom okrucieństwa wobec zwierząt,
c) Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt i upowszechnianie wiedzy o odpowiedzialności człowieka za byt zwierząt domowych – zwłaszcza kotów,
2. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej,
4. Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich,
5. Propagowanie postaw proekologicznych,
6. Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym,
7. Wspieranie działań środowisk lokalnych wzmacniających mechanizmy demokratyczne,
8. Stymulowanie i wspieranie aktywności w środowiskach młodzieżowych,
9. Inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej,
10. Profilaktyka patologii społecznej,
11. Działalność kontrolna i monitoringowa,
12. Działalność kulturalna, wspieranie środowisk twórczych oraz propagowanie kultury.

Przedsięwzięcia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt domowych we własnym zakresie,
2. Organizowanie domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt poprzez poszukiwanie osób chętnych do ich prowadzenia i udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy tymczasowym opiekunom w wykonywaniu tej działalności,
3. Podejmowanie działań mających na celu adopcję zwierząt bezdomnych oraz wspomaganie schronisk w przeprowadzaniu adopcji,
4. Leczenie i rehabilitację zwierząt przebywających we wszelkiego typu schroniskach, u tymczasowych opiekunów, a także zwierząt wolnożyjących,
5. Sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych w celu ograniczenia ich populacji,
6. Działanie na rzecz poprawy warunków bytu w schroniskach dla bezdomnych zwierząt we współpracy z właścicielami tych schronisk lub osobami zarządzającymi,
7. Wspieranie działań osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek funduszy na rzecz prowadzonej przez nie działalności oraz pomoc w pozyskiwaniu przez te osoby sponsorów,
8. Współpraca z wszelkimi organami upoważnionymi z mocy prawa do egzekwowania przestrzegania przez ogół społeczeństwa przepisów dotyczących ochrony praw zwierząt,
9. Działania w zakresie rozpowszechniania w społeczeństwie wiedzy o przepisach zobowiązujących do humanitarnego traktowania zwierząt,
10. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt,
11. Rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o szkodliwości rozmnażania zwierząt niegospodarczych w celach zarobkowych bez przewidzianej prawem koncesji t.j. o szkodliwości tzw. pseudohodowli,
12. Propagowanie wśród właścicieli zwierząt domowych wiedzy o celowości stosowania antykoncepcji, sterylizacji i kastracji jako metod prowadzących do ograniczenia liczby zwierząt pozbawionych opieki człowieka,
13. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością stowarzyszenia oraz innych,
14. Współpraca z instytucjami oświatowo- wychowawczymi i samorządowymi w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o prawnym statusie zwierząt,
15. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt w tym także zagranicznymi,
16. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych regulujących te kwestie,
17. Propagowanie w społeczeństwie idei wolontariatu,
18. Edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez seminaria, konkursy, warsztaty, happeningi i inne formy działania,
19. Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich dla wzajemnego poznania się różnych środowisk,
20. Promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz środowiska,
21. Organizowanie aktywnych form wypoczynku (biwaki, spływy kajakowe, obozy i inne),
22. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji w zakresie bezpiecznej opieki nad zwierzętami domowymi,
23. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i ulicznych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia,
24. Tworzenie programów edukacyjnych, reklama, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych,
25. Promocję kadr specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, zdrowia, edukacji i innych,
26. Udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych, w których obowiązujące przepisy prawa dopuszczają udział organizacji ekologicznych,
27. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących spraw łączących się z celami statutowymi stowarzyszenia,
28. Działania kontrolne i monitoringowe prowadzone samodzielnie lub przy pomocy ekspertów,
29. Inne działania służące realizacji celów statutowych.


Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i jest prowadzona jako nieodpłatna działalność statutowa.