Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "Zielony Gołonóg"

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Piątek, 19 maja, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja Ewidencja Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Tysiąclecia 27/90, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Przedstawiciel - Zbigniew Masina

Cele statutowe

1. Integracja środowiska lokalnego poprzez podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

3. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz org. pozarządowymi .

4. Stwarzanie warunków do kontaktów publicznych.

5. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym, w szczególności dzieciom i młodzieży.

6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

7. Działalność charytatywna.

8. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

9. Poradnictwo obywatelskie.

10. Promocja i organizacja wolontariatu.

11. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych