Udostępnij:

Herb DG

Formacja Dąbrowska FDG

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Poniedziałek, 23 stycznia, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000647277
NIP 6292478087
Regon 36639387500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 34 /434, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Szymon Rusnarczyk - Prezes
Natalia Pendziałek - Wiceprezes
Marek Jackiewicz - Sekretarz

Cele statutowe

1) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2) Działalność charytatywna
3) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
5) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011r., o działalności leczniczej (DZ.U Z 2015 POZ.618,788 I 905)
6) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
7) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
8) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
9) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
10) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
11) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
12) Działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
13) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
14) Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
15) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
16) Działalność wspomagająca rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
17) Działalność wspomagająca rozwój turystyki i krajoznawstwa
18) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji dalsze cele zawarte są w rozdziale II PKT.7 od PPKT 19 do 26 Statutu Stowarzyszenia