Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Godne Życie

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Wtorek, 19 listopada, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000139088
NIP 629-223-66-80
Regon 277931815
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 505 582 720
WWW www.fundacjagodnezycie.eu
E-mail lukasz.kolber@fundacjagodneżycie.eu
Facebook www.facebook.com/DGFGZ/
Władze

Łukasz Kolber - Prezes

Marta Bukowska - Wiceprezes

Cele statutowe

 Celem Fundacji jest:

- pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

- działalność charytatywna

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej

- ochrona i promocja zdrowia

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie

- wypoczynek dzieci i młodzieży

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

- turystyka i krajoznawstwo

- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji

- promocja i organizacja wolontariatu

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- promocja regionu

- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy życia obywateli

- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje wykonujące powyższe zadania

 

Fundacja realizuje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez:

 

  • Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

  • Ruchome placówki gastronomiczne

  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  • Pozostałą usługową działalność gastronomiczna

  • Przygotowywanie i podawanie napojów

  • Pozostałą działalność wydawniczą

  • Działalność związaną z oprogramowaniem

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność agencji informacyjnych

  • Pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną

  • Działalność prawniczą

  • Stosunki międzyludzkie i komunikację

  • Działalność agencji reklamowych

  • Wypożyczanie i dzierżawę pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  • Działalność organizatorów turystyki

  • Działalność w zakresie informacji turystycznej

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  • Naukę języków obcych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagającą edukację

  • Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną

  • Pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  • Opiekę dzienną nad dziećmi

  • Pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną

  • Działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych

  • Artystyczną i literacką działalność twórczą

  • Działalność obiektów kulturalnych (np. świetlic)

  • Pozostałą działalność związaną ze sportem

  • Pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną

  • Działalność organizacji profesjonalnych

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną

  • Pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną

  • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

 

Fundacja realizuje działania również poprzez współpracę ze społecznościami, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Przedsięwzięcia

Fundacja Godne Życie powstała w 2002 roku, a jej założycielami są Państwo Irena i Lechosław Juszczykowie oraz Marek Cupiał. Organizacja ta stworzona została w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na pomoc dzieciom bez większych perspektyw życiowych. Początkowo była to jedna placówka zlokalizowana w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Gwardii Ludowej 107. Fundacja zaczynała swoja działalność w bardzo trudnym środowisku Okolice ulicy Łącznej, Spisaka, Sadowej czy III Powstania Śląskiego uchodziły i nadal pozostają rejonami niebezpiecznymi. Bieda, przemoc domowa, alkoholizm przenosi się z domu na ulice. Stad wyrosła potrzeba niesienia pomocy dzieciom i rodzinom wywodzącym się z tychże środowisk.

 

Obecnie Fundacja Godne Życie rozrosła się z jednej do trzech świetlic i stanowi dom dla około 150 podopiecznych. Dziś Fundacja Godne Życie jest jedną z najprężniej funkcjonujących organizacji pozarządowych na terenie Dąbrowy Górniczej. Od niespełna dwunastu lat kieruje swoją pomoc do dzieci i młodzieży ze środowisk potrzebujących wsparcia, a także rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Realizuje także zadania zmierzające do wyrównania szans życiowych tych osób.

 

Działania fundacji opierają się na rozwijaniu potrzeb poznawczych dzieci poprzez ich uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach. Jest to jedyna organizacja w regionie świadcząca pomoc beneficjentom w sposób kompleksowy. Dzieci mają możliwości brania udziału w zajęciach organizowanych w różnych pracowniach takich jak: multimedialna, wytwórczości drobnej, umiejętności społecznych czy reedukacji. Fundacja Godne Życie oferuje także dzieciom i młodzieży ciepły obiad, który dla wielu z nich jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Celem Fundacji jest nadanie nowego sensu życiu młodych ludzi, pomoc w znalezieniu pasji oraz motywacji do realizacji swoich celów, ambicji i rozwoju. Fundamentem Fundacji są jej podopieczni, którzy nie tylko są beneficjentami prowadzonych przez nią działań, ale też ich inicjatorami i wykonawcami. Dzieci i młodzież pod okiem instruktora gotują dla innych podopiecznych, pomagają sobie na wzajem w nauce, prowadzą imprezy dla innych dzieci. Podsuwają opiekunom kolejne pomysły i pomagają w ich realizacji. W ten sposób podopieczni stają się aktywnymi i wrażliwymi społecznie młodymi obywatelami, dającymi pozytywny przykład swoim rówieśnikom. Niejednokrotnie przez wiele lat po osiągnięciu pełnoletniości wspierają oni Fundację Godne Życie poprzez działalność wolontariacką.

 

Fundacja Godne Życie od lat pomaga nie tylko dzieciom i młodzieży. Swoją pomoc kieruje do tysięcy Dąbrowian. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Do tej pory utworzono dwie Dąbrowskie Poradnie Prawne: w budynku ZHP przy ul. Królowej Jadwigi 8 i w Domu Kultury w dzielnicy Ząbkowice. od kwietnia 2013 roku Fundacja prowadzi również Miejskie Centrum Informacji w Centrum Handlowym Pogoria, w którym poza podstawowymi informacjami na temat miasta i sposobu załatwiania spraw urzędowych można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa: doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego, doradcy obywatelskiego, dietetyka czy specjalisty ds. osób niepełnosprawnych. Miejskie Centrum Informacji organizuje także imprezy okolicznościowe. W ten sposób Fundacja Godne Życie ożywiła i stworzyła przyjazny mieszkańcom punkt informacyjny.

 

Latem organizowanych jest szereg imprez plenerowych takich jak Olimpiada Sportów Niecodziennych czy akcja Street Art- czyli Dąbrowska Twórczość Uliczna czy Pikniki Rodzinne. Jest to ciekawa i rokrocznie wyczekiwana alternatywa dla osób spędzających wakacje w mieście.

 

Do tej pory Fundacja Godne Życie realizowała dwa projekty unijne z EFS :

 • Wspieranie działań na rzecz usamodzielnienia osób, grup i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (2008-2010)

 • Stawiam na swój rozwój (2011-2012)

 

Ich głównym celem była aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży. Beneficjenci zdobywali umiejętności do pracy w zawodach takich jak: kucharz, informatyk, grafik komputerowy, ogrodnik, plastyk i konserwator.

 

W roku 2011 Fundacja Godne Życie otrzymała za całokształt działalności prestiżowe wyróżnienie: Złoty Laur im. Adama Piwowara przyznawany przez prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej.