Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Motoserce Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
Data rejestracji Piątek, 3 marca, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000663672
NIP 6292478905
Regon 36670370300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Gustawa Morcinka 10/42, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail stowarzyszeniemotoserce@gmail.com
Władze

Marcin Kowalczyk - Prezes
Arkadiusz Antas – Sekretarz
Zbigniew Gryszko - Skarbnik

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:

1. Popularyzacja ruchu motocyklowego

2. Propagowanie rozwoju turystyki motocyklowej

3. Ochrona zabytków i pamiątek związanych z motoryzacją

4. Promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa

5. Promowanie i wspieranie idei dawstwa szpiku (w tym budowania banków dawców szpiku oraz rejestru niespokrewnionych dawców szpiku)

6. Działania na rzecz szeroko pojętej rewitalizacji

7. Działania na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego

8. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ofiar wypadków komunikacyjnych

9. Promowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego i budowania kultury spędzania czasu wolnego                    

10. Inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji

11. Wspieranie rozwoju edukacji motoryzacyjnej zarówno wśród członków stowarzyszenia, osób związanych z motoryzacją jak i całego społeczeństwa

12. Wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie motocyklizmu

13. Działanie na rzecz integracji środowiska osób związanych z motocyklizmem

14. Działanie na rzecz:
- osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. NR 99, POZ. 1001, Z PÓZN. ZM.)
- osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 I 7 ustawy z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym (DZ. U. 122, POZ. 1143, Z PÓZN. ZM.)
- niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U.NR 123, POZ. 776,Z PÓZN. ZM.)
- innych osób społecznie wykluczonych, a niewskazanych powyżej
- pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- działalności charytatywnej