Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Dąbrowiacy"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data rejestracji Czwartek, 2 marca, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000665827
NIP 6292478851
Regon 36668035600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW https://www.sas-dabrowiacy.pl/
E-mail sasdabrowiacy@gmail.com
Facebook www.facebook.com/dabrowiacy.stowarzyszenie/
Władze

Piotr Gondarczyk – Prezes
Edward Sadkowski – I Wiceprezes
Katarzyna Wąchała Glinka – II Wiceprezes
Teresa Matyjasik - Skarbnik
Grażyna Wiejacha Łątka - Sekretarz

Cele statutowe

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości, obywatelskiej i kulturowej;
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3. Działalność charytatywna;
4. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U.Z 2015R.POZ. 618 Z PÓZN.ZM);
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. Propagowanie turystyki oraz wiedzy historycznej;
14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
15. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz równych praw kobiet i mężczyzn;
16. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
17. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
19. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
20. Popularyzacja zasad demokracji w życiu społeczno-politycznym opartych na systemie wartości społecznych i poszanowaniu własności prywatnej;
21. Propagowanie idei samorządności;
22. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej