Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "Komitywa"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Poniedziałek, 23 stycznia, 2017
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000656693
NIP 6292478070
Regon 36639091900000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 3 Maja 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 501 512 008
E-mail STOWARZYSZENIEINICJATYWKOMITYWA@OP.PL
Facebook www.facebook.com/stowarzyszeniedobrychinicjatywkomitywa/
Władze

Maciej Kołodziej - Prezes
Mateusz Szolc - Wiceprezes
Dorota Kołodziej - Sekretarz
Elżbieta Nowak - Skarbnik
Robert Strzała - Członek

Cele statutowe

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4. Działalność charytatywna

5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

6. Ochrona i promocja zdrowia

7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

12. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

14. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

16. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

17. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa

18. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

19. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności

20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

21. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

22. Promocja i organizacja wolontariatu

23. Promocja Rzeczypospolitej za granicą

24. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

25. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

26. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych