Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Gołonóg"

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data rejestracji Poniedziałek, 26 sierpnia, 2019
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja Ewidencja Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 46, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Zarząd:

Magdalena Miczka - Przewodnicząca

Daniel Beszterda - Sekretarz

Sylwia Szałwińska - Skarbnik

Cele statutowe

1. Działanie na rzecz budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez inspirowanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw budujących poczucie wspólnoty sąsiedzkiej i tożsamości lokalnej mieszkańców dzielnicy Gołonóg.
2. Ochrona lokalnego ładu przestrzennego i środowiska naturalnego w każdej jego formie i przejawie oraz podejmowanie inicjatyw i działań proekologicznych zgodnie z kierunkami inspirowanymi przez UE.
3. Występowanie z inicjatywami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Osiedla.
4. Dążenie do zapewnienia wszystkim mieszkańcom niezbędnej, odpowiedniej do wielkości osiedla infrastruktury socjalnej i kulturalnej na zasadzie zrównoważone go rozwoju osiedla i w oparciu o respektowanie zasad ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
5. Występowanie w obronie słusznych interesów i praw wszystkich mieszkańców Osiedla zgodnych z duchem i literą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , ideą Osiedla.
6. Współdziałanie z władzami samorządowym i, innymi organizacjami pozarządowymi oraz z lokalnymi przedsiębiorca mi, na rzecz zachowania unikalnego charakteru Osiedla.
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych mieszkańców, zgodnych z ich charakterem i służących ich właściwemu rozwojowi.
8. Współdziałanie z gminą Dąbrowa Górnicza, samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami pozarządowymi .
9. Współdziałanie ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze, twórcami, artystami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej.
11. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej.